CA JIGA

Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje:

JIGA Cestovní Agentura

Wolkerova 27,796 01 Prostějov
IČ: 60691433          DIČ: CZ60691433

Telefon: +420 774 846 069 , Email: info@jigaca.cz

Provozní doba: Po-Pá 9:00 - 13:00 hod  kontakt telefon

                                 13::00 - 17:00 hod  kancelář

                         So-Ne 9:00-17:00 hod  kontakt telefon

 

Obchodní podmínky cestovní agentury JIGA 

 

1. Úvod
Cestovní agentura JIGA, IČO: 60691433, se sídlem Wolkerova 27, 796 01 Prostějov, provádí autorizovaný prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny CK jsou pojištěny proti úpadku CK.

1.1 Nabídka a ceny všech zájezdů CK jsou dvakrát denně aktualizovány a elektronicky, pořadateli zájezdů zasílány,  na webové stránky CA JIGA , na kterých je možné provádět rezervace .Tyto zájezdy je možné rezervovat přímo na těchto webových stránkách Dále e-mailem,telefonicky nebo osobně na pobočce CA JIGA.

2. Objednávky
Každý zákazník cestovní agentury JIGA si může nezávazně objednat libovolný z nabízených zájezdů, případně i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd nebo jen učinit nezávaznou poptávku nevztahující se k žádnému konkrétnímu zájezdu. Cestovní agentura JIGA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky nebo poptávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné..Na základě Vaší objednávky cestovní agentura JIGA prověří ,zda zájezd odpovídá Vámi zadaným parametrům, prověří dostupnost v daném termínu, provede cenovou kalkulaci, kterou následně potvrdí klientovi.

3. Rezervace
V případě dohody s klientem,  zástupce cestovní agentury,  provede nezávaznou rezervaci. Tato je platná pouze do data určeného CK.Po dohodě s CK lze prodloužit.V některých případech prodloužit nelze.Po oboustranné dohodě,sepsání a podpisu smlouvy o zájezdu,  složení platby za zakoupený zájezd ,dle platebních podmínek zástupce cestovní agentury ,provede závaznou rezervaci.Po provedení závazné rezervace platí všeobecné smluvní podmínky , jednotlivých CK , ve kterých jsou mimo jiné uvedeny i podmínky pro případ storna .

4. Smlouva o zájezdu
Návrh smlouvy o zájezdu,  zástupce CA vyplňuje  a dle  dohody s klientem zasílá na jeho e-mail. Smlouvu o zájezdu je možné , rovněž podepsat , na pobočce CA.Po pdpisu smlouvy o zájezdu,  uhrazení ceny zájezdu dle platebních podmínek do data platnosti nezávazné rezervace , bude provedena rezervace závazná . Nedílnou součástí každého návrhu cestovní smlouvy jsou všeobecné smluvní podmínky příslušné cestovní kanceláře. Po obdržení návrhu smlouvy o zájezdu, má klient za povinnost kontrolu osobních i jiných údajů uvedených ve smlouvě o zájezdu. Podpisem tyto údaje potvrzuje a zašle zpět na e-mail CA nebo doručí na pobočku CA.Smlouvu o zájezdu je možné potvrdit rovněž potvrzovacím e-mailem.V potvrzovacím emailu se uvádí,že klient souhlasí s údaji uvedenými v této smlouvě o zájezdu. Termíny pro platbu zálohy a doplatky  jsou pro klienta závazné . V případě, že zákazník nedodrží datum a hodinu zaslání smlouvy nebo splatnosti zálohy či doplatku, může dojít ze strany CK/ CA JIGA ke stornování rezervace  zájezdu. Po úhradě cestovní agentura JIGA ,  zasílá  cestovní smlouvy e-mailem, , případně předává v sídle agentury.Pokyny k odjezdu bývají z pravidla zasílány 1 měsíc před realizací objednaného zájezdu.

5. Platba
Zakoupení zájezdu, vyjma zájezdu Last Minute a zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem, probíhá zpravidla tak, že zákazník zaplatí 50% zálohy z celkové ceny zájezdu a jeden měsíc před odjezdem zaplatí doplatek do plné ceny. V některých případech CK požaduje splatnost doplatku už 65 dní před odjezdem, proto je třeba dodržet datum splatnosti uvedené ve Všeobecných smluvních podmínkách dané CK a na cestovní smlouvě. V případě zájezdů Last Minute a zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem zákazník platí vždy celou cenu zájezdu. Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet cestovní agentury JIGA nebo v hotovosti v sídle agentury. V případě, kdy může hrozit prodlení s platbou, je cestovní agentura JIGA oprávněna požádat zákazníka, aby platbu provedl přímo na účet příslušné CK.

6. Doklady k cestě

6.1. Potřebné doklady – pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od cestovní agentury JIGA nebo příslušné CK. Datum dodání těchto dokladů závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Pokyny na cestu CK zasílají cca týden před odjezdem a letenky jsou zákazníkovi zpravidla předány před odletem na letišti. CA JIGA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání.

6.2. Každý zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně občanský průkaz pro cesty po Shengenském prostoru. Každý zákazník je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality zajišťuje CK pouze na žádost zákazníka v opačném případě si zákazník zajišťuje tyto víza sám.Je nutné si tyto vízové formality vyřídit před vycestováním .Platí pro destinace, kde je nutná vízová povinnost. Za případné neudělení víza nenese cestovní agentura či CK žádnou odpovědnost.

6.3.  Zákazník si je vědom toho, že pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřena v měsících po návratu z destinace). U většiny destinací se jedná o minimální platnost šest (6) měsíců. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Tamtéž jsou cestující povinni si před objednáním zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky nutné pro vstup do země a pobyt v ní, včetně aktuální situace v destinaci..

7. Storno podmínky
Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a která jej pořádá.

8. Vracení přeplatků
Pokud dojde ke změně smlouvy, resp. ceny služeb pro zákazníka nebo dojde k nesprávnému zaslání platby od zákazníka, pak cestovní agentura JIGA přeplatek zašle zákazníkovi bankovním převodem případně jiným způsobem po domluvě se zákazníkem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní. Klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených finančních prostředků také v případě, že CK pořádající příslušný zájezd rezervaci nepotvrdí.

9. Reklamace
Reklamace zájezdů od klientů zasílá CA JIGA k vyřízení pořádající CK. Cestovní agentura JIGA není dle smlouvy o prodeji zájezdů oprávněna reklamace řešit, pouze odpovídá za její předání příslušné CK.

10. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje a záznamy klientů jsou plně chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávkového formuláře resp. cestovní smlouvy klient uděluje CA  JIGA souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Tyto Podmínky jsou účinné od 1.9.2015.

nabidkova lista
Vytvářím objednávku...